URL tiếng Việt không dấu cho Xenforo 2.x

URL tiếng Việt không dấu cho Xenforo 2.x

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Fix URL tiếng Việt không dấu cho Xenforo 2.x

Tìm file Router.php trong thư mục /src/XF/Mvc

Tìm đoạn code (khoảng dòng 454 – 457)

Code:

if ($romanize)

{

$string = utf8_romanize(utf8_deaccent($string));

}

Thêm bên dưới đoạn code :

Code:

$aPattern = array (

“a” => “á|à|ạ|ả|ã|ă|ắ|ằ|ặ|ẳ|ẵ|â|ấ|ầ|ậ|ẩ|ẫ|Á|À|Ạ|Ả|Ã|Ă|Ắ|Ằ|Ặ|Ẳ|Ẵ|Â|Ấ|Ầ|Ậ|Ẩ|Ẫ”,

“o” => “ó|ò|ọ|ỏ|õ|ô|ố|ồ|ộ|ổ|ỗ|ơ|ớ|ờ|ợ|ở|ỡ|Ó|Ò|Ọ|Ỏ|Õ|Ô|Ố|Ồ|Ộ|Ổ|Ỗ|Ơ|Ớ|Ờ|Ợ|Ở|Ỡ”,

“e” => “é|è|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ế|ề|ệ|ể|ễ|É|È|Ẹ|Ẻ|Ẽ|Ê|Ế|Ề|Ệ|Ể|Ễ”,

“u” => “ú|ù|ụ|ủ|ũ|ư|ứ|ừ|ự|ử|ữ|Ú|Ù|Ụ|Ủ|Ũ|Ư|Ứ|Ừ|Ự|Ử|Ữ”,

“i” => “í|ì|ị|ỉ|ĩ|Í|Ì|Ị|Ỉ|Ĩ”,

“y” => “ý|ỳ|ỵ|ỷ|ỹ|Ý|Ỳ|Ỵ|Ỷ|Ỹ”,

“d” => “đ|Đ”,

);

while(list($key,$value) = each($aPattern))

{

$string = preg_replace(‘/’.$value.’/i’, $key, $string);

}

Chúc các bạn thành công.

https://codevn.net/threads/url-tieng-viet-khong-dau-cho-xenforo-2-x.27801/


Leave a Comment

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.