Gửi Anh Xa Nhớ – BÍCH PHƯƠNG – thổi tone C (đô)

Yêu xa khó lắm Yêu xa nhớ lắm

Rê2 Rê2 Mi2 Mi2, Rê2 Rê2 Mi2 Mi2

Yêu xa cô đơn nhiều lắm

Rê2 Đô2 Đô2 Đô2 La Rê2

Mong đến ngày gặp nhau.

Đô2 Đô2 La Sol La Đô2

Dẫu cách trở bao lâu

Rê2 Rê2 Sol La Rê2

Mua bao thuốc lá, mua dăm gói bánh

Rê2 Rê2 Mi2 Mi2, Rê2 Rê2 Mi2 Mi2

Anh sang thưa chuyện cùng em

Rê2 Đô2 Đô2 La Đô2 Rê2

Nghe anh

Đô2 Đô2….


Leave a Comment