Cảm âm sáo trúc bài Họa tâm bản chuẩn cực hot

Cảm âm sáo trúc bài Họa tâm bản chuẩn cực hot

=================================

Cảm âm Họa tâm 1
Fà fà sol, sol sib la sol fa sol rề
rê fa sol, sol sib la fa sib đô2 rế2
fa2 rê2 rê2, đô2 sib đô2, sib la sib, đô2 sib la fà sol
rê fa son, son rê2 đô2 sib la fa son

Đồ rề fa sol sol sib la sol fa sol rề
rề fa sol, sol sib la fà sib đô2 rế2
fa2 rê2 rê2, đô2 sib đô2, sib la sib, đô2 sib la fà sol
rê fa son, son rê2 đô2 sib la fa son

Fa2 rê2 rê2 đô2 sib đô2, đô2 fa’2 rề2
fa2 rê2 rê2 đô2 sib đô2 fa2 sol2 đo2 rê2
fa2 rê2 rê2, đô2 sib đô2, sib la sib, đô2 sib la fà sol
rê fa son, son rê2 đô2 sib la fa son

=====================

Cảm âm Họa tâm 2 (tone cao)
Là Đô Rê… rê fá mi rê đô là-sòn-là….
là đô rê, rê fá mi đồ fa son lá….
Đố La La, son fa son, fa mì fa, són mi rê đồ rê…
Là đô rê, rề lá son fa mi đồ rê….
Đố la la, son fa son.. son Đố la…
Đố La la, son fa son, đô Rế3 đô sòn la….
đố la la, son fa son, fa mi fa són fa rê đồ rê….
Là đô rê, rề lá son fa mi đồ rê….

———————
Cảm âm Họa tâm 3
Chiếc khăn tang
(sol sol la,la do si la sol re mi)
(mi sol la la do si sol do re mi)
(sol mi mi redo re do si do re do si sol la mi sol la la mi re do si sol la)

(re mi sol la la do si la sol re mi)
(mi sol la la do si sol do re mi)
(sol mi mi re do re do si do re do si sol la la mi re do si sol la)

(sol mi mi re do re re sol mi)
(sol mi mi re do re sol si3 re mi)
(sol mi mi re do re do si do re do si sol la la mi re do si sol la)


Leave a Comment