Cảm âm sáo trúc bài 500 Dưới ngũ hành sơn bản chuẩn

Cảm âm sáo trúc bài 500 Dưới ngũ hành sơn

Cảm âm sáo trúc bài 500 Dưới ngũ hành sơn

Cảm âm sáo trúc bài 500 Dưới ngũ hành sơn bản chuẩn

Lá rề fa mi rề lá
Là là RE, MI RE MI sòn sib la
son son la ĐỐ sib la sol fa
lá đồ rê mi rề mí sol rê

Lá rề fa mi rề lá
Là là RE, MI RE MI sòn sib la
re re mi re mi la sol fa
lá đồ re mi re mi sol rê

Là là ĐO RE FA FA MI RE ĐO RE
Là là ĐO RE FA FA MI RE ĐO là
son son la ĐO la la son fà
(ĐỒ ĐỒ RÊ MÍ RÊ ĐỒ RÊ)

Lá rề fa mi rề lá
Là là RE, MI RE MI sòn sib la
Sol fa la, sol fa mi
Mi re do re do re mi fa re
Sol fa la, sol fa mi
Mi re do re do re mi fa re


Leave a Comment