Cảm âm sáo trúc Viễn phương

Cảm âm sáo trúc Viễn phương
 

Cảm âm sáo trúc Viễn phương

Cảm âm sáo trúc Viễn phương

Rề Mi Fa Lá Son Fa Mi Rê-Đồ, Rề Rế Đô Là
Rề Mi Fa Lá Son Fa Mi Rê-Đồ, Rề Mi Fa Mi Rê Đồ Rê
Sol Sol Lá Sib Rề Fa, Son Son Lá Sib Fa Rề
Rề Mi Fa, Mi Fa Son La Rế Đô Là…

[ĐK]:
Là Fá Mí Rê, Mí Rê Đô Là
Là Fá Mí Rê Đô Fa Sol Lá
Rề La La Sol, Sol Lá Sol Fa Rề, Fa Son Lá Sòl La

Là Fá Mí Rê, Mí Rê Đô Là
Là Fá Mi Rê Đô Fa Sol Lá
Rề Lá La Sol, Sol Lá Son Fa Rề, Fa Sol Lá Đố L
a


Leave a Comment