Cảm âm sáo trúc Tây vương nữ quốc

Cảm âm sáo trúc Tây vương nữ quốc
Cảm âm sáo trúc Tây vương nữ quốc

Cảm âm sáo trúc Tây vương nữ quốc

 
Đồ Rê Fa, Sol La Mi Rê Đồ Rê
Fa Sol La, Đố Rế Fa Sol La Si La
La Đố Rế Đố Rế, Rề La Sol
Fa Sol La Đố Rê Đồ
Rê Mi Sol La Rê Fa
ĐK :
Đố Đố Rế fá Mí Rế Đố Rế
Đố Đố Rế fá Mí Rế Đố La Sol La
La Đố Rế Đố Rế, Rề La Sol
Fa Sol La Đố Rê Đô
Rê Mi Sol La Rê Fa

Leave a Comment