Cảm âm Bán Hồ Sa【半壶纱】- Dong Min​


L L_D’ L R’ M’, R’ M’ S’ L’ L

 

D’ D’ M’ M’ R’, R’ R’_S’ R’ R’_S’_M’
M’ S’ M’ S’_L’, M’ S’ R’_M’ R’.. D’ L
L Si R’_M’ D’.. R’ D’ Si S_M_S S_L

ĐK:
M’ M’ S’ L’ L’ (láy) S’ L’ R’, M’ S’ L’ S’ M’ R’ S’_M’
L M’ L M’ R’ M’ S’ L’ M’_S’_M’
M’ M’ S’ L’ L’ (láy) S’ L’ R’, M’ S’ L’ S’ M’ S’ S_L
L M’ L M’ R’ M’ M’_S’ D’ L

Lần 2: 
L L_D’ L R’ M’, R’ M’ S’ L’ L
D’ D’ M’ M’ R’, R’ R’_S’ R’ R’_S’_M’
M’ S’ M’ S’_L’, M’ S’ R’_M’ R’.. D’ L..
L Si R’_M’ D’.. R’ D’ Si S_M_S S_L

ĐK: 
M’ M’ S’ L’ L’ (láy) S’ L’ R’, M’ S’ L’ S’ M’ R’ S’_M’
L M’ L M’ R’ M’ S’ L’ M’_S’_M’
M’ M’ S’ L’ L’ (láy) S’ L’ R’, M’ S’ L’ S’ M’ S’ S_L
L M’ L M’ R’ M’ M’_S’ D’ L
M’ M’ S’ L’ L’ (láy) S’ L’ R’, M’ S’ L’ S’ M’ R’ S’_M’
L M’ L M’ R’ M’ S’ L’ M’_S’_M’……
M’ M’ S’ L’ L’ (láy) S’ L’ R’, M’ S’ L’ S’ M’ S’ S_L
L M’ L M’ R’ M’ M’_S’ D’ L …
M’ M’ S’ L’ L’ (láy) S’ L’ R’, S’ L’ S’ M’ S’ S_L …
L M’ L M’ R’ M’ M’_S’ D’…. L

Cảm âm Bán Hồ Sa【半壶纱】- Dong Min​, bản cảm âm được sưu tầm và chia sẻ cho các bạn yêu sáo cùng nhau thưởng thức , xin cảm ơn


Leave a Comment