Cảm âm bài Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ

Cảm âm bài Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ, sử dụng sáo Đô C5 (10 lỗ) sẽ thích hợp với bài này nhé các bạn.

Si la son# la do2
re2 do2 si do2 mi2
fa2 mi2 re2# mi2 si2 la2 son2# la2 si2 la2 son2# la2 do3
la2 do3 si2 la2 sol2 la2 si2 la2 sol2 la2 si2 la2 sol2 fa#2 mi2.

Mi2 fa2 sol2 sol2 la2 sol2 fa2 mi2 re2
mi2 fa2 sol2 sol2 la2 sol2 fa2 mi2 re2
do2 re2 mi2 mi2 fa2 mi2 re2 do2 si
do2 re2 mi2 mi2 fa2 mi2 re2 do2 si.

si la son# la do2
re2 do2 si do2 mi2
fa2 mi2 re2# mi2 si2 la2 son2# la2 si2 la2 son2# la2 do3
la2 si2 do3 si2 la2 son2# la2 mi2 fa2 re2 do2 si đo2 si la.

la2 si2 do#3, la2 si2 do#3 si2 la2 lab2 fa#2 lab2 la2 si2 la2
mi2 la2 si2 do#3, la2 si2 do#3 si2 la2 lab2 fa#2 lab2 la2 si2 lado#3 Re#3 do#3 si2 la2 si2 la2 lab2 fa#2 la2 lab2 fa#2 fa2 fa#2 lab2 Fa#2 do#2 re#2 fa2 do#2 fa#2 fa2 fa#2 lab2 la2 lab2 la si2
do3# do3 Do#3 do3 do#3 re3 do#3 si2 la2 si2 la2 lab2 fa#2 la2 lab2 fa#2 fa2 fa#2 lab2 Fa#2 do#2 re#2 mi2 do2 re#2 mi2 fa#2 mi2 do2 do#2 mi2 Do2 Do#2.

mi2 re2 do# si la si Do#2 re2 mi2 fa#2 lab2 La2 LA2 lab2 fa#2 mi2 re2 do#2 si la si do#2 re2 mi2 fa#2 lab2 la2 sib2 si2
mi2 re2 do# si la si Do#2 re2 mi2 fa#2 lab2 La2 LA2 lab2 fa#2 mi2 re2 do#2 si do#2 mi2 la do2 si re2 lab si la.

do#3 Re#3 do#3 si2 la2 si2 la2 lab2 fa#2 la2 lab2 fa#2 fa2 fa#2 lab2 Fa#2 do#2 re#2 fa2 do#2 fa#2 fa2 fa#2 lab2 la2 lab2 la si2 do#3 do3 do#3 do3 do#3
si2 re3 do3# re3 do3# re3 do#3 si2 la2 lab2 la2 si do#3 si2 la2 lab2 fa#2 lab2 fa2 fa#2.

do#3 do#3 do#3 do#3, re3 do#3 si2 do#3 re3 do#3 si2 do#3 re3, do#3 do#3 do#3 si2, mi3 do#.
do#3 do#3 do#3 do#3, re3 do#3 si3 do#3 re3 do#3 si2 do#3 re3, do#3 do#3 do#3 do# si2 si2 si2 si2 la2
do#3 la2, mi3 la2, do#3 la2 do#3 la2 mi3 la2,la2 la2.

Hi vọng với cảm âm sáo trúc bài Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ này các bạn sẽ tập thổi sáo tốt hơn

Cảm âm sáo trúc Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ, bản cảm âm hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn